40 SORUDA İŞ KANUNU’NDAN DOĞAN TAZMİNAT HAKLARI

*KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

*KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

*KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA KOŞULLARI NELERDİR?

*KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRLER Mİ?

*İŞÇİ ÖLÜRSE MİRASÇILARINA KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

*İHBAR TAZMİNATI NEDİR?

*İHBAR SÜRELERİ NE KADARDIR?

*BİLDİRİM SÜRELERİ ARTIRILABİLİR Mİ?

*ASKERE GİDEN İŞÇİNİN ASKERLİK DÖNÜŞÜNDE TEKRAR İŞE ALINMA ZORUNLULUĞU VARMI?

*İŞVEREN İŞÇİLERİ ARASINDA AYRIM YAPABİLİR Mİ?

*İŞE İADE TAZMİNATI HANGİ HALLERDE ÖDENİR?

*MAHKEMENİN İŞBAŞI YAPMAZSA SONUÇ NASIL GERÇEKLEŞİR?

                                      

KIDEM TAZMİNATI

1)KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

İşlerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminata kıdem tazminatı denir.

  

2)KIDEM SÜRESİ NASIL HESAPLANIR?

İşçilerin kıdemleri, iş sözleşmesinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır.

3)KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZNMA KOŞULLARI NELERDİR?

4857 sayılı İş Kanunu'na tabi işçilerin iş sözleşmelerinin:

1.     İşveren tarafından bu Kanunun 25 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,

2.     İşçi tarafından bu Kanunun 24 ncü maddesi uyarınca,

3.     Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

4.     Bağlı bulundukları kanunla kurulmuş olan kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

 

 

5.     506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasını (A) bendinin

(a)  Ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan  diğer şartları veya aynı Kanunun geçice 81 inci maddesini göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi isteklerini ile işten ayrılmaları nedeniyle,

   Kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde, işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

  

ÖRNEK:  01.01.2010 tarihinde evlenen kadın işçi en geç 31.12.2010 tarihine kadar evlenme nedeniyle işten ayrılmak için işverenine başvurmalıdır.

ÖRNEK: Emekli olabilmek için sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını tamamlamış ancak yaştan dolayı bekleyenler sosyal güvenlik kurumundan bu durumlarının belgeleyen yazı alıp işverenlerine vermek suretiyle kıdem tazminatlarının ödenmesini işverenden talep edebilirler.

4)İŞÇİ VE İŞVEREN YÖNÜNDEN İŞ SÖZLEŞMESİNİ AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA AYKIRILIK SEBEBİYLE DERHAL FESH ETME KOŞULLARI NELERDİR?

İşçi yönünden ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebebiyle işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı şunlardır:

a)İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa,

b)İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa,

c)İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa,

d)İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,

e)İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,

f)Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa, işçinin haklı nedenle iş sözleşmesini fesh etme hakkı doğar.

  

 

 

 

 

İşveren yönünden ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebebiyle işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı şunlardır:

a)İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,

b)İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlardı bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması,

c)işçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması,

d)İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi,

e)İşçinin, işverenin güveninin kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması,

f)İşçinin işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi,

g)İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi,

h)İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi,

 

 

 

 

 

ı)İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da  eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması, durulmanda işverenin haklı nedenle iş sözleşmesini fesh etme hakkı doğar.

  

 

5)KISMI SÜRELİ ÇALIŞANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİRLER Mİ?

Kısmi süreli(part-time) çalışan işçilerde tam süreli çalışan işçiler gibi gerekli koşulları sağlamaları durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilirler.

 

6)HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN MİRASÇILARINA KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

Ölen işçinin mirasçıları mahkemeden mirasçı olduklarını gösteren kararı alıp işverene vermek suretiyle ölen işçinin kıdem tazminatını alabilirler.

 

 

7)İŞYERİ DEVİRLERİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN KİM SORUMLU OLUR?

İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinde hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve evir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur. İşyerleri devrinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6ncı maddesi hükmü de uygulanabilir.

 

 

8)KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAP EDİLİR

İşe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl iç in işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32 nci maddesinde yazılı ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatın hesaplanması son ücret üzerinden yapılır.

Kıdem tazminatının ödenmesinde işçiye sağlanmış ikramiye vb gibi ödemelerde hesaba katılır.

 

 

 

 

KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN AŞAĞIDAKİ ÖDEMELER DİKKATE ALINIR:

√  Çıplak ücret                                

√  Yemek yardımı

√  Kasa tazminatı

√  Gıda yardımı

√  Yakacak yardımı

√  Eğitim yardımı

√  Konut yardımı

√  Giyecek yardımı

√  Erzak yardımı

√ Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli

√  Unvan tazminatı

√  Aile yardımı

√  Çocuk yardımı

√ Temettü

√ Havlu ve sabun yardımı ( İşyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)

√ Taşıt yardımı

√ Yıpranma tazminatı

√ Nitelik zammı

√ Sağlık yardımı

√ Mali sorumluluk tazminatı

√ Devamlı ödenen primler

√ İkramiye

 

ÖRNEK: İşçi Ahmet Bey işyerinde 1 yıl 5 ay çalışmışsa işçiye 1 yıl 5 aylık çalışmasının karşılığı olarak kıdem tazminatı ödenir. Yıldan artan süreler içinde kıdem tazminatı ödenir.

 

ÖRNEK: İşçiye yılda bir kez ikramiye veriliyorsa işçinin ücreti ile birlik kıdem tazminatının hesaplanmasına esas ücret olarak ikramiyede hesaba katılır. Burada ikramiye 12 aya bölünerek bir aya tekabül eden kısmı bulunarak ücrete eklenerek kıdem tazminatı hesap edilir.

9)KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENİR?

               

Kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilir. Bunun dışında kıdem tazminatından herhangi bir kesinti yapılmaz.

 

10) KIDEM TAZMİNATININ ÜST SINIR VAR MIDIR?

Toplu sözleşmelerle ve hizmet  akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devle Memurları Kanunu'na tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. Bu nedenle kıdem tazminatı tavanı her yıl memur maaş katsayılarında meydana gelen değişikliğe göre değişmektedir. Buna göre 01.07.2010-31.12.2010 döneminde kıdem tazminatının tavanı 2.517.01 TL'dir.

 

ÖRNEK: İşçi Fatma Hanım 3 yıl çalıştığı işyerinden aylık 3000 TL ücret almaktadır. 01.09.2010 tarihinde emeklilik nedeniyle işten ayrılmıştır. İşçi Fatma Hanımın kıdem tazminatına esas ücreti nedir?

 İşçi Fatma Hanım kıdem tazminatı tavanının üzerinde ücret aldığı için işçi Fatma Hanımın kıdem tazminatının hesaplanmasına esas tutulacak ücreti kıdem tazminatının tavanı olan 2.517.01 TL olacaktır.

 

11)BİR İŞYERİNDE ÇALIŞIP KIDEM TAZMİNATINI ALARAK AYRILAN İŞÇİ TEKRAR AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDERSE DAHA ÖNCEKİ SÜRE İÇİN TEKRAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

1475 Sayılı İş Kanunu'nun 14 üncü maddesine göre aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmez. Dolayısı ile kıdem tazminatı ödenen süreler tekrar dikkate alınmaz.

 

12) KIDEM TAZMİNATINDA ZAMAN AŞIMI VAR MIDIR?

Kıdem tazminatı 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 125 nci maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabidir.

 

13)KIDEM TAZMİNATININ ZAMANINDA ÖDENMEMESİ DURUMUNDA FAİZ İSTENEBİLİR Mİ?

1475 sayılı İş Kanunu'nun 14ncü maddesin (4857 sayılı iş kanunu'nun geçici 6 ncı maddesin) göre kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi halinde ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faizin ödenmesine hükmedilir.

 

 

 

İHBAR TAZMİNATI

 

14)İHBAR TAZMİNATI NEDİR?   

İşçi bildirim şartına uymadan işi bırakıp giderse işverene, iş verende bildirim şartına uymadan işçinin iş sözleşmesini sona erdirirse işçiye çalışma süresi dikkate alınarak ödenen tazminata ihbar tazminatı denir.

 

15)İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

Belisiz süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar ihbar tazminatı alabilirler. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanlara ihbar tazminatı ödenmez.

 

16)İHBAR SÜRELERİ NE KADARDIR?

İş sözleşmeleri;

a)     İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b)    İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c)     İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d)    İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

 

 

17)BİLDİRİM SÜRELERİ ARTIRILABİLİR Mİ?

Bildirim süreleri asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

 

ÖRNEK:4857 sayılı İş Kanunu'nda 6 aya kadar çalışanlara 2 haftalık ihbar süresi veya ihbar tazminatı öngörülmüştür. Taraflar bu süreyi 3 hafta ve daha fazla süre olarak belirleyebilirler.

 

18)İHBAR TAZMİNATINI İŞÇİ Mİ İŞVERENE ÖDER, İŞVEREN Mİ İŞÇİYE ÖDER?

Haklı bir sebep olmadan ihbar süresi vermeden işçiyi işten çıkaran işveren işçiye öder. Haklı bir sebep olmadan ihbar süresi vermeyerek işten ayrılan işçi de işverene ihbar tazminatı öder.

 

19)İHBAR TAZMİNATINDAN KESİNTİ YAPILIR MI?

İhbar tazminatından gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır. İhbar tazminatından sigorta primi ve işsizlik sigortası primi kesintisi yapılmaz.

 

20)İHBAR TAZMİNATININ ÖDENMESİNDE HANGİ ÜCRETLER DİKKATE ALINIR?

İhbar tazminatının hesabında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur. Kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınan ödemeler ihbar tazminatında da dikkate alınır.

 

 

 

 

ASKERLİKTEN DOĞAN TAZMİNAT

 

 

21)ASKERE GİDEN İŞÇİNİN ASKERLİK DÖNÜŞÜNDE TEKRAR İŞE ALINMA ZORUNLULUĞU VAR MIDIR?

Herhangi bir askeri ve kanuni ödeve dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır.

 

 

22)ASKERE GİDEN İŞÇİNİN ASKERLİK DÖNÜŞÜNDE TEKRAR İŞE ALINMAZSA İŞVERENİN TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VAR MIDIR?

Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine  getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder

 

 

 

 

ÖZÜRLÜLÜKTEN DOĞAN TAZMİNAT

23) BİR İŞYERİNDEN MALULEN AYRILMAK ZORUNDA KALAN DA SONRADAN MALULİYETİ ORTADAN KALKAR İSE ESKİ İŞYERLERİNDE TEKRAR İŞE ALINMALARINI İSTEDİKLERİNDE İŞVEREN BU İŞÇİLERİ İŞE ALMAK ZORUNDA MIDIR?

Bir işyerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarının istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır.

 

24)BİR İŞYERİNDEN MALULEN AYRILMAK ZORUNDA KALIP DA SONRADAN MALULİYETİ ORTADAN KALKAN İŞÇİLER ESKİ İŞYERLERİNDE TEKRAR İŞE ALINMALARINI İSTEDİKLERİNDE İŞVEREN BU İŞÇİLERİ İŞE ALMAZ İSE İŞVERENİN TAZMİNAT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ VA MIDIR?

Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücret tutarında tazminat öder.

 

 

 

 

 

EŞİT DAVRANMAMA TAZMİNATI

 

25)İŞVEREN İŞÇİLERİ ARASINDA AYRIM YAPABİLİR Mİ?

İşveren iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapamaz. İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz.

 

İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartların oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğduran veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

 

Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz.

                         

 

 

 

26)İŞVEREN İŞÇİLERİ ARASINDA AYRIM YAPARCA İŞÇİYE TAZMİNAT ÖDER Mİ?

İş ilişkisinde veya sona ermesinde 4857 sayılı İş Kanunu'nun 5 nci maddesinde belirtilen hususlara aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminat ile birlikte yoksun bırakıldığı diğer haklarını da talep edebilir.

 

 

İŞ GÜVENCESİ (İŞE BAŞLATMAMA) TAZMİNATI

 

27)  İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI NELERDİR?

Bir işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için aşağıdaki koşulların birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Bunlar;

--İşyerinde en az 30 veya daha fazla işçinin çalıştırılması,

--İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması,

--İşçinin en az 6 ay kıdeminin olması,

--İşçinin işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekili olmaması.

 

28) İŞE İADE TAZMİNATI HANGİ HALLERDE ÖDENİR?

İşe iade tazminatı işverenin haklı ve geçerli bir sebep olmadan işçinin iş sözleşmesini fesh etmesi halinde işe iade edilen işçinin işe başlatılmaması durumunda ödenir.

 

29) İŞE İADE TAZMİNATININ MİKTARI NEDİR?

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizlgine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

 

30)FESİH İÇİN GEÇERLİ SEBEP SAYILMAYAN HUSUSLAR HANGİLERİDİR?

 

Aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz;

a)     Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.

b)    İşyeri sendika temsilciliği yapmak.

c)     Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.

d)    Irk, renk, cinsiyet,medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.

e)     74 üncü maddede öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.

f)      Hastalık veya kaza nedeniyle 25 inci maddenin (I) numaralı bendinin (b) alt bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.

 

 

 

 

31)İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. İşçinin hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan belirsiz süreli iş sözleşmesi, işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez.

 

32)FESİH BİLDİRİMİNE DAVA AÇMA SÜRESİ NE KADARDIR?

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.

33)MAHKEME İŞE İADE KARARI VERİRSE İŞÇİNİN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE İŞE BAŞLAMASI İÇİN İŞVERENE BAŞVURMASI GEREKİR?

İşçi kesinleşen mahkeme kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır.

34)MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİ İŞBAŞI YAPMAZSA SONUÇLARI NELER OLUR?

İşçi öngörülen süre içinde işverene başvuruda bulunmaz ise işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.

 

35)MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINI İŞVEREN KAÇ GÜN İÇERİSİNDE UYGULAMAK ZORUNDADIR?

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

 

36)MAHKEMENİN İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİYİ İŞVEREN İŞE BAŞLATMAZSA SONUÇ NASIL GERÇEKLEŞİR?

İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ile mahkeme sonuçlanıncaya kadar geçecek olan en fazla 4 aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerekir.

 

37)İŞÇİNİN İŞE İADE EDİLMESİ SONUCUNDA BAŞLAMASI DURUMUNDA DAHA ÖNCE YAPILAN ÖDEMELER MAHSUP EDİLİR Mİ?

İşe iade edilen işçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıcı ödenir.

 

38)DÖRT AYLIK SÜRE İÇERİSİNDE İŞÇİNİN ÜCRET DIŞINDAKİ DİĞER HAKLARI DA ÖDENİR Mİ?

İşe iade davası sonucunda işe başlamak üzere başvuran işçinin 4 aylık süre içerisinde hak kazanmış olduğu diğer haklarının da ödenmesi gerekir.

 

ÖRNEK: İşçiye 3 aylık dönemler halinde yakacak yardımı yapılıyorsa ya da ikramiye ödeniyorsa işe iade edilen işçi içinde anılan yardımların ödenmesi gerekmektedir.

39)ÇALIŞILMIŞ GİBİ SAYILAN DÖRT AYLIK SÜRENİN SİGORTA PRİMİ ÖDENİR Mİ?

İşçi, işe başlatılsın veya başlatılmasın işçiye çalıştırılmadığı süre için ödenen en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarından kısa vadeli sigorta kolları primi ile işsizlik sigortası primi de dahil olmak üzere tüm sigorta kollarına ait primlerin kesilmesi gerekmektedir. Ayrıcı bu sürelerde hizmetten sayılır

 

40)İŞÇİNİN DÖRT AYLIK ÜCRETİNE GECİKME FAİZİ UYGULANABİLİR Mİ?

Feshin geçersizliğine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren 4 aylık ücrete gecikme faizi uygulanabilir.

Kaynak: ÇSGB 40 soruda haklarınız

40 SORUDA İŞ KANUNU’NDAN DOĞAN TAZMİNAT HAKLARI pdf dosyasını indirmek için tıklayınız. 

 

•Yazdır• •PDF•

??Profile Information??

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.87 MB
Application afterInitialise: 0.044 seconds, 6.26 MB
Application afterRoute: 0.055 seconds, 7.54 MB
Application afterDispatch: 0.093 seconds, 10.47 MB
Application afterRender: 0.140 seconds, 11.58 MB

??Memory Usage??

12265992

??Queries logged??

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '10432e4687af0dc42c1368d05ef708e6'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1409577665' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '10432e4687af0dc42c1368d05ef708e6'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '10432e4687af0dc42c1368d05ef708e6','1409578565','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 139
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2014-09-01 13:36:05' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2014-09-01 13:36:05' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='139'
 11. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 12. SELECT name,player_id,ripper_id,postreplace
    FROM jos_avr_tags
 13. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

??Legacy Queries logged??

  ??Language Files Loaded??

  ??Untranslated Strings Diagnostic??

  LANGUAGE FILES LOADED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  LEGACY QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  MEMORY USAGE	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  PROFILE INFORMATION	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  QUERIES LOGGED	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC	plgSystemDebug::onAfterRender()	[:]
  

  ??Untranslated Strings Designer??

  
  # ??Unknown file??
  
  LANGUAGE FILES LOADED=Language Files Loaded
  LEGACY QUERIES LOGGED=Legacy Queries logged
  MEMORY USAGE=Memory Usage
  PROFILE INFORMATION=Profile Information
  QUERIES LOGGED=Queries logged
  UNTRANSLATED STRINGS DESIGNER=Untranslated Strings Designer
  UNTRANSLATED STRINGS DIAGNOSTIC=Untranslated Strings Diagnostic