Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(10.02.2013 tarihli ve 28555 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

MADDE 1 – 4/12/2009 tarihli ve 27422 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.