SERTİFİKALI ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU !!

(Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler )

6331 Sayılı İş kanunu 17 maddesine göre “TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLAR” yaptıkları işle ilgili Mesleki Eğitim almaları gerekmektedir.

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMLERİ

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Yönetmeliğine göre bu işlerde çalışanların “Mesleki Yeterlilik Eğitimi” alarak belgelendirilmeleri gerekmektedir. Bu eğitimleri MEB ÖZEL ÇANKAYA HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ olarak programlamakta ve eğitim sonunda başarılı olanlara MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilmektedir.

ÖZEL ÇANKAYA HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE belirtilen şartları yerine getiren “Mesleki Eğitim”çalışmalarına başlamıştır.

YASAL DAYANAK: 6331 SAYLILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU:

Çalışanların eğitimi

MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

(2) Çalışan temsilcileri özel olarak eğitilir.

(3) Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

(4) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

(5) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

(6) Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

(7) Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1.1.2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1.1.2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

İŞLETMENİZDEKİ HANGİ İŞLER “TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLER”KAPSAMINDADIR?

ÖZEL ÇANKAYA HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ olarak İş sağlığı ve güvenliği konusunda uzman kadrolarımız işletmenizdeki “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerin” neler olduğu ve işletmede çalışan işçilerin hangi “Mesleki Eğitim Programına” katılacağını belirlenmektedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NASIL HAZIRLANIR?

Uzmanlarca belirlenen Meslek Dalları ile ilgili olarak 32-40 saatlik Eğitim Modülleri işletmenin üretim konusuna uygun olarak İşletme yetkilileri ile birlikte seçilir. Her Eğitim Modülü 8 saat veya 8 saatin katları şeklindedir.

İŞLETMENİZDE UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN YAPILIR?

Eğitim Programı öncesinde İşletme ve çıraklık eğitim Merkezi ile birlikte bir protokol imzalanır. İşletmenin işçi sayısı, vardiya durumuna göre İnsan kaynakları departmanı ile birlikte belirlenecek zaman dilimlerinde ve grup sayılarında eğitim programları hazırlanır. MEB ÖZEL ÇANKAYA HİZMETİÇİ EĞİTİM MERKEZİ, esnek çalışma saatlerine sahip, uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

KİMLER EĞİTİME KATILMALIDIR?

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Kapsamında çalışan ve Mesleki Yeterliliğini belgeleyemeyen zorunlu eğitimini tamamlamış tüm çalışanlar kanunen katılmak zorundadır.

KİMLER BU KAPSAM DIŞINDADIR?

Yaptığı işle ilgili “Mesleki Yeterliliğini” belgeleyen çalışanlar bu kapsam dışındadır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HANGİLERİDİR?

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde çalıştırılacak işçilerin aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olması zorunludur.
1. 3308 sayılı Kanuna göre verilen;
a. Diploma
b. Bitirme Belgesi
c. Yetki Belgesi
d. Sertifika
e. Bağımsız İşyeri Açma Belgesi
f. Kalfalık Belgesi
g. Ustalık Belgesi
h. Usta Öğreticilik Belgesi.
2. Türkiye İş Kurumu kontrolünde faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi.
3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre faaliyet gösteren kurslardan alınan kurs bitirme belgesi, operatör belgesi ve sürücü belgesi.
4. Ateşleyici Yeterlilik Belgesi.
5. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler ile işçi ve işveren kuruluşları veya işveren tarafından Milli Eğitim Bakanlığının onayı ile düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler.
6. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler

BELGESİZ ÇALIŞTIRMANIN CEZASI VAR MIDIR?

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 26 Madde / Ğ Maddesine göre belgesiz çalışan her işçi için 1000 TL para cezası uygulanır.

Bilgi ve Kurs kaydı İçin:
www.cankayabelgelendirme.com