ÇALIŞANLARA VERİLMESİ GEREKEN EĞİTİMLER
İlgili Mevzuat Son Revizyon Tarihi Verilmesi Gereken Eğitim
 
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Yönetmeliği
27.11.2010 Md.7 – İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ve eğitimleri işçilere mali yük getirmeyecek şekilde ve dinlenme süreleri dışında düzenlenir. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır.
Md.12.c – İSGB ve OSGB’ ler İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden sorumludur.
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik
07.04.2004 Md.6
İşveren tarafından, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine iş sağlığı ve
güvenliği konularında eğitim verilmesi sağlanır. Kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitimleri asgari aşağıdaki konuları kapsar.

a) Kurulun görev ve yetkileri,
b)
İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
c)
Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
d)
Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,
e)
Etkili iletişim teknikleri,
f)
Acil durum önlemleri,
g)
Meslek hastalıkları,
h)
İşyerlerine ait özel riskler.

3 Titreşim Yönetmeliği 23.12.2003 Md.8
a) Mekanik titreşimden kaynaklanan riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla bu Yönetmelik hükümlerini uygulamak için
alınan önlemler,
b)
Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet etkin değerleri,
c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan, mekanik titreşimin değerlendirme ve ölçüm sonuçları ve
iş ekipmanlarının kullanımından kaynaklanabilecek hasar,
d) Hasar belirtilerinin niçin ve nasıl belirleneceği ve bildirileceği,
e) Hangi durumlarda işçilere sağlık gözetimi uygulanacağı,
f)
Mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma yöntemi.
4 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin
Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik
07.04.2004 Md.4
İşverenler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Bu amaçla, işverenler, çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ve bunlarla ilgili alınması gerekli tedbirler konusunda işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin düzenlenmesini,
çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdürler.

Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren, alt işverenle birlikte sorumludur.
Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.
İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür.

Md.7 – Özellik Arz Eden İşçilerin Eğitimi
İşyerindeki
kadınların, gençlerin, çocukların, özürlü, eski hükümlü, terör mağduru ve göçmen işçilerin eğitimine özel önem verilir.
Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilir.
Sağlık ve güvenlik açısından
özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir.
Md.11
a) Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
b) İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
c) Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
d) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
e) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
f) Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
g) İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
h) Kişisel koruyucu alet kullanımı,
i) Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
j) Uyarı işaretleri,
k) Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
l) Temizlik ve düzen,
m) Yangın olayı ve yangından korunma,
n) Termal konfor şartları,
o) Ergonomi,
p) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
r) İlk yardım, kurtarma.
5 İlk Yardım Yön. Md.16 (İlkyardım Yön.de Değişiklik Yapılmasına Dair Yön.) Md.14
Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre
ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak üzere, bu Yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyadım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”
6 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik
23.12.2003 Md.6
1) Zorlayıcı travmalar ve korunma yolları,
2) Doğru oturuş,
3) Gözlerin korunması,
4) Gözleri en az yoran yazı karakterleri ve renkler,
5) Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı,
6) Gözlerin, kas ve iskelet sisteminin dinlendirilmesi
,
7 Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği 18.11.2008 Md.8.dBakımı yapan firma, bina sorumlusunun, 2 kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirli sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek zorundadır.
8 Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 23.12.2003 Md.7
İşveren, işyerinde
kullanılan güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.
İşaretlerin
anlamları ve bu işaretlerin gerektirdiği davranış biçimleri, yazılı talimat haline getirilerek işçilere ve temsilcilerine verilecektir.
9 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 11.02.2004 Md.8.a
İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen ehli kişilerce kullanılacaktır.
Md.10
İş ekipmanlarının kullanım talimatı
a) İşçilere kullandıkları
iş ekipmanı ve kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilecektir. Bu talimat, üretici tarafından ekipmanla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanacaktır.
b) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az;
1)
İş ekipmanının kullanım koşulları,
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar,
3) İş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar,

ile ilgili bilgileri içerecektir.
İşçiler,
kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilecektir.
c) Bu bilgiler ve yazılı talimatlar, ilgili işçilerin anlayabileceği şekilde olacaktır.
Md.11
a) İş ekipmanını kullanmakla görevli işçilere, bunların kullanımından kaynaklanabilecek
riskler ve bunlardan kaçınma yollarını da içeren yeterli eğitim verilecektir.
b) ..iş ekipmanlarının tamiri, tadili, kontrol ve
bakımı konularında çalışanlara, yeterli
özel eğitim verilecektir.
10 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hk. Yön.
26.12.2003 Md.13
İşveren, işçilerin ve/veya temsilcilerinin yeterli ve uygun eğitim almalarını sağlayacak, işçilere özellikle
aşağıdaki konularda gerekli
bilgi ve talimatı verecektir:

a) Sağlığı etkileyebilecek riskler ile sigara içmenin getireceği ek riskler,
b) Maruziyeti önlenmek için alınması gerekli önlemler,
c) Hijyen kuralları,
d) Koruyucu malzeme ve giyim eşyalarının kullanılması,
e) Kazaların önlenmesi ve kaza halinde kurtarma çalışmaları da dahil yapılması gereken işler,

Yeni bir risk ortaya çıktığında veya risklerde değişiklik olduğunda eğitim yenilenecek ve belirli aralıklarla tekrarlanacaktır.
İşveren kanserojen ve mutajen madde içeren tesis ve kapların üzerinde bulunması gereken
etiket, uyarı ve tehlike işaretleri ile ilgili olarak işçilere gerekli bilgi ve eğitimi verecektir.

11 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda
Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
20.03.2008 Md.10
Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışanların eğitimi ve bilgilendirilmesi ile ilgili
esaslar aşağıda belirtilmiştir:
a) İşveren, işçilere veya temsilcilerine, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nin 10 ve 12 nci maddelerinde belirtilen hususlarla birlikte özellikle;

1) Risk değerlendirmesi sonucunda elde edilen bilgiler ve çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olması halinde gerekli yeni bilgiler,
2) İşyerinde bulunan veya ortaya çıkabilecek tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili, bu maddelerin tanınması, sağlık ve güvenlik riskleri, mesleki maruziyet sınır değerleri ve diğer yasal düzenlemeler,
3) İşçilerin kendilerini ve diğer işçileri korumaları için alınması gerekli
önlemler ve yapılması gerekli işler,
4) Tehlikeli kimyasal maddeler için tedarikçiden sağlanan
malzeme bilgi formları,
hakkında bilgi sağlamak ve eğitim vermekle
yükümlüdür.
İşçilere veya temsilcilerine verilecek bilgi, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olacaktır.
Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenecektir.
b)
Tehlikeli kimyasal madde bulunan bölümler, kaplar, boru tesisatı ve benzeri tesisat ilgili mevzuata uygun olarak ve içindeki maddeyi ve tehlikelerini açıkça belirtecek şekilde etiketlenecek veya işaretlenecektir.
c) Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk
değerlendirmesi için gerekli olan, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinde yer alan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır.

12 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hk. Yön. 10.06.2004 Md.11
a) İşveren, işyerinde çalışan işçilerin ve/veya temsilcilerinin uygun ve yeterli eğitim almalarını sağlar ve
özellikle aşağıda belirtilen konularda gerekli
bilgi ve talimatları verir;
1) Olası sağlık riskleri,
2) Maruziyeti önlemek için alınacak önlemler,
3) Hijyen gerekleri,
4) Koruyucu ekipman ve elbiselerin kullanımı ve giyilmesi,
5) Herhangi bir olay anında ve olayların önlenmesinde işçilerce yapılması gerekenler
.
b)
Eğitim;
1) Biyolojik etkenlerle temasın söz konusu olduğu çalışmalara başlanmadan önce verilecek,
2) Yeni veya değişen risklere göre uyarlanacak,
3) Gerektiğinde periyodik olarak tekrarlanacaktır.
13 Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 17.02.2004 Md.15
1) Asbestin özellikleri ve sigara içmenin olumsuz etkilemesi de dahil asbestin sağlığa etkileri,
2) Asbest içermesi muhtemel malzeme ve ürünlerin türleri,
3) Asbeste maruz kalınabilecek işlemler ve bu maruziyeti en aza indirmek için alınacak koruyucu tedbirlerin önemi,
4) Güvenli çalışma şekli ve yöntemi ile koruyucu ekipman,
5) Uygun solunum sistemi koruyucusu seçimi, bunların koruma şekli ve koruma derecesi ve uygun şekilde kullanılması,
6) Acil durum işlemleri,
7) Dekontaminasyon işlemleri,
8) Atıkların uzaklaştırılması ve
9) Gerekli tıbbi muayeneler.
14 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 11.02.2004 Md.8
a) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik
alınan tedbirler hakkında işçileri ve/veya temsilcilerini bilgilendirecektir.
İşveren, elle taşıma işlerinde işçiler ve/veya temsilcilerine
taşınan yükle ilgili genel bilgileri ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin ağır tarafının ağırlık merkezinin yeri hakkında, kesin bilgileri vermekle yükümlüdür.
b) İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesindeki hususlarla birlikte, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen hususları da dikkate alarak,
yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler hakkında işçilere yeterli bilgi ve eğitim verecektir.
15 Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği 28.04.2008 Md.8
İşverenler, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinin yürütülmesi sırasında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak ve işçilerin
gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini almalarını sağlamakla yükümlüdürler. İşçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymak zorundadırlar.
16 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 11.2.2004 Md.6.h – İşveren, kişisel koruyucu donanımların kullanımı konusunda uygulamalı olarak eğitim verecektir
Md.9 – İşveren, 9/12/2003 tarihli ve 25311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesindeki hususlar saklı kalmak kaydı ile kişisel koruyucu donanım kullanımında, sağlık ve güvenlik yönünden alınması gerekli önlemler hakkında işçilere ve/veya temsilcilerine
bilgi verecektir.
17 Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik
Md.111
2) LPG satılması, taşınması, kullanılması ve denetlenmesi gibi işler ile
direkt olarak ilgilenen personelin tamamına LPG güvenlik tedbirleri, istasyonlardaki ilgililere ise, gaz kaçağı veya yangın olduğunda müdahalenin nasıl yapılması gerektiği, gaz şirketleri tarafından uygulamalı tatbikat ile anlatılır. Nazari ve uygulamalı eğitimleri veren firmalar, bu eğitime tabi tutulmuş personele belge verir.

Md.129

(1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda
yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez  söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.
18 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve
Güvenliği Hakkında Yönetmelik
15.04.2004 Md.6
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ nin 12.maddesi hükmü ile işveren, bu Yönetmelik 2.maddesinde belirtilen iş sözleşmeleri ile çalıştıracağı işçilerin, bilgi ve tecrübelerini de dikkate alarak, yapacakları işin niteliğine uygun yeterli eğitim almalarını sağlar.
19 Sabotaja Karşı Koruma Yönetmeliği 01.04.1992 Sabotajlara karşı koruma gruplarının eğitimleri aşağıdaki şekilde yaptırılır.
a) Fiziki koruma grubuna mensup bekçi ve muhafız gibi silahlı personelin eğitimi; Valiliğin bilgisi dahilinde mahalli genel kolluk kuvvetleri tarafından silah bilgisi, silah kullanma yetkisi, atış eğitimi, patlayıcı maddelerin tanıtılması ve güvenlik hizmetlerinin yapılması konulrında, genel kolluk kuvvetlerince uygun görülecek mahallerde,
b) Fiziki koruma grubunun diğer personeli ile teknik koruma grubunun eğitimleri Koruma ve Güvenlik Amirleri tarafından kuruluşlarında, yaptırılır.
Bakanlık ve kuruluşlarda sabotaj ve saldırılar karşı korunma eğitiminin denenmesi amacıyla Koruma ve Güvenlik Amirinin uygun göreceği zamanlarda, ayrıca tatbikatlar yaptırılır.
c) Kurum içi koruyucu güvenlik eğitimlerinde diğer personele ilgililer tarafından uygun görülecek zamanlarda koruma planı ve uygulaması hakkında bilgi verilir. Sabotaj ve güvenlikle ilgili filmler gösterilmek suretiyle personelin aydınlatılması, bilgilerinin tazelenmesi ve yetiştirilmesi sağlanır.